Anoreksiýa we men: uly meseleler hakynda kiçijik kyssa

Gözegçiliksiz horlanmagyň, anoreksiýanyň, bulimiýanyň zyýany barada okap, biz özümizi elmydama dogry ýolda saýýarys. «Eýsem, bu içimizden nähili görünýärkä?» - ine, bu barada welin, seýrek oýlanýarys.

Jahan çagalykda woleýbol boýunça toparyň kapitanydy. Ol diýseň işjeň hem alçak gyzjagazdy. Hemmeler onuň geljekde ýetginjekler ýygyndysynyň düzüminde sportdan ýokary netijeler gazanjakdygyny aýdýardylar, ata-enesidir mugallymlary onuň üstünliklerine guwanýardy. Ine, birdenem ähli zat weýran boldy.

On ýyldan soňra, ol öz başdan geçirenlerini gürrüň berýär. Onuň gürrüňleri iniňi tikenekledip gidýär.

  1. Jahan: «Çagalygymda ...
  2. Diňe ýagsyz ...
  3. Saglyk öýünde ...
  4. Ine, bir günem ...
  5. Birnäçe wagtdan men...
  6. Tälimçi bilen agyr gürrüň ...
  7. Häzir men ...