Aýbaşy we görüm döwri barada näme bilmeli?

Aýbaşynyň başlanmagy -  daşy pyşyrdap aýdylýan her hili gep-gürrüňlerden doly we syr bilen örtülen geçiş ýagdaýydyr. Gyzlaryň birnäçesi bu hadysa bilen baglya uludan-uly aladalary başdan geçirýärler. Ýene birnäçesi bolsa onuň başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Bu ýerde siziň dykgatyňyza gyzlaryň aýbaşysy bile bagly ýedi sany umumy soraga jogaplar getirilen. 

 

  1. Name üçin sizde aýbaşy bolýar? Aslynda nämeler bolup geçýär?
  2. Siziň aýbaşyňyz haçan başlanar?
  3. Siziň aýbaşyňyz näçe wagtlap dowam eder?
  4. Aýbaşyňyz dowam edýän günlerde sizde agyry ýüze çykýarmy?
  5. Aýbaşyňyz siziň duýgylaryňyza täsir edermi?
  6. Siz taýýarmysyňyz?