Aýbaşyňyz dowam edýän günlerde sizde agyry ýüze çykýarmy?

Ýatgynyň galňan diwarjyklaryny ýeňletmek, ýagny onda üýşen gany bedeniňizden çykarmak  maksady bilen ýatgy ýygrylanda sizde agyry döreýär. Emma bu agyrylara gyzlaryň hemmesi deň çydamaýar.  Bu agyrylary aýyrmak üçin ejeň ýa-da uýaň bilen maslahatlaş.

Eger agyryny kesiji derman içeniňizden we agyrynyň bar ýerine ýyly bir zat goýanyňyzdan soň hem kösenseňiz, onda öz lukmanyňyza ýüz tutuň.