Sen dogry hereket edersiň, eger...

  • Alkogol içgilerini içmeýän we neşe serişdelerini ulanmaýan bolsaň;
  • Lukmançylyk proseduralary, gulak deşmek, tatuirowka etmek we ş.m. işler üçin zyýansyzlandyrylan we/ýa-da bir gezeklik gurallardan peýdalansaň;
  • Jyns agzalaryny arassa saklamak kadalaryny berjaý edýän bolsaň (gyzlar üçin; oglanlar üçin);
  • Jyns gatnaşyklaryndan, esasan hem tötänleýin jyns gatnaşyklaryndan saklanmak barada karar kabul etseň;
  • Jyns gatnaşygyny saklamak üçin diňe bir keselsiz ýoldaşly bolmak we oňa wepaly bolmak barada karara gelseň;
  • Elmydama hili gowy prezerwatiw ulanýan bolsaň.