Dürli ýaşdaky zenanlaryň saglygy (20 - 55)

Hemmeleriň öz saglygy barada alada etmegi wajypdyr. Onuň üçin bolsa saglygyňa howp salyp biljek sebäplere üns bermekden başlap,  ömrüňiziň  her tapgyrynda saglyk barlaglaryndan geçmegiň zerurlygyny  ýatda saklamalydyr.

 1. Saglyk barlaglaryndan geçmek zerurdyr - haýsy ýaşda we haýsylardan geçmeli
 2. Size gabat gelýän barlaglaryň takyk sanawyny diňe lukmanyňyz aýdyp biler.
 3. Öz taryhyňyzy biliň
 4. 20 ÝAŞDAN SOŇ SAGLYK KARTASY (20-29 ýaş aralygy)
 5. 20-29 ýaş aralygy: Geçmek maslahat berilýän saglyk barlaglary
 6. 20-29 ýaş aralygy: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.
 7. 20-29 ýaş aralygy: Saglyk üçin maslahatlar, ýagny Reproduktiw saglyk otaglaryna haýsy meseleler bilen ýuzlenmeli?
 8. 30 ÝAŞDAN SOŇ SAGLYK KARTASY (30-39 ýaş aralygy)
 9. 30-39 ýaş aralygy: Geçmek maslahat berilýän saglyk barlaglary
 10. 30-39 ýaş aralygy: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.
 11. 30-39 ýaş aralygy: Saglyk üçin maslahatlar, ýagny Reproduktiw saglyk otaglaryna haýsy meseleler bilen ýuzlenmeli?
 12. 40 ÝAŞDAN SOŇ SAGLYK KARTASY (40-49 ýaş aralygy)
 13. 40-49 ýaş aralygy: Geçmek maslahat berilýän saglyk barlaglary
 14. 40-49 ýaş aralygy: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.
 15. 40-49 ýaş aralygy: Saglyk üçin maslahatlar, ýagny Reproduktiw saglyk otaglaryna haýsy meseleler bilen ýuzlenmeli?
 16. 50 ÝAŞDAN SOŇ SAGLYK KARTASY
 17. 50 + : Geçmek maslahat berilýän saglyk barlaglary
 18. 50+: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.
 19. 50+: Saglyk üçin maslahatlar, ýagny Reproduktiw saglyk otaglaryna haýsy meseleler bilen ýuzlenmeli?
 20. ÖŇÜNI ALYŞ SAGLYK BARLAGLARYNY NIREDE GEÇIP BOLÝAR?
 21. REPRODUKTIW SAGLYGYNA HUKUKLAR, bu adamyň aýrylmaz hukugydyr
 22. Her bir zenanyň we jübütiň şu aşakdakylar barada bilmäge hukugy bardyr:
 23. Türkmenistanda reproduktiw saglygy ugrunda hödürlenilýän hyzmatlar
 24. Howply topara degişli aýallar
 25. Reproduktiw saglyk merkezlerini we otaglaryny nireden tapmaly?