20-29 ýaş aralygy: Saglyk üçin maslahatlar, ýagny Reproduktiw saglyk otaglaryna haýsy meseleler bilen ýuzlenmeli?

  • Aýbaşy sikliniň bozulmasy
  • Jyns ýollary bilen geçýän ýokançlaryň öňüni almak we bejermek
  • Siz üçin gabat gelýän kontrasepsiýa usulyýetini saýlamak
  • Maşgalany meýilleşdirmek

Eger siz göwreli bolmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, göwrelilige taýýarlanmak üçin lukman bilen gürleşiň. Göwreliligi meýilleşdirmekden öň ýokarda sanalyp geçilen barlaglardan geçmek wajypdyr, çünki  şeýle etseňiz, göwrelilik döwründe gaýry üzülmeleriň ýüze çykmak howpuny ähmiýetli azaldar.