30-39 ýaş aralygy: Geçmek maslahat berilýän saglyk barlaglary

 • • Süýt mäzleriniň kliniki barlagy we/ýa-da USB)
 • • JÝGÝ (jynsy ýollary bilen geçýän ýokançlar) saglyk barlagy we ýatgynyň boýunjygynyň howply täze döreme keseline PAP-barlagy
 • • Kolposkopiýa (zerur ýagdaýlarda)
 • • Ganyň we peşewiň umumy barlagy
 • • Oftalmologiki (göz lukmanyň) barlagy
 • Ganda glýukozanyň barlagy
 • • Ganda umumy holesterini kesgitlemek
 • • Ganyň lipid profilini barlamak;
 • • Flýuorografiýa
 • • EKG
 • • Kiçi çanaklygyň we garyn boşlugynyň agzalarynyň USB (reproduktiw agzalar, bagyr, öt halta, aşgazan asty mäzi we böwrekler)
 • • Galkan şekilli mäziniň funksiýalarynyň barlaglary
 • Her aýda (özbaşdak): Her aýbaşydan soňra süýt mäzlerini barlamaly - lukmanyňyzdan nähili barlamalydygny soraň.  Şular ýüze çykarylanda: agyrylar, gatama, gyzarmalar, maşgala lukmanyňyza ýüz tutmaly.

  Barlaglaryň birnäçeleriniň gowy hilli geçirilmegi üçin aýratyn taýýarlygy talap edýärler (mysal üçin aýbaşy fazasyny göz öňüne tutmagy, sowuklamanyň ýa-da ýoňlamanyň ýoklugy, barlaglary tabşyrmagyň öňünden ýagly iýmitden we spirtli içgilerden saklanmagy we ş.m.).

  Şol sebäpden özüňiziň bejeriş lukmanyňyzyň maslahatlaryny berk berjaý etmelidir.