30-39 ýaş aralygy: Näme üçin barlagdan geçmeli? Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar.

Lukmanyň ýanyna gitmeli wagtyňyzy goýbermäň. Eger sizde hatda agyr keseller ýok bolsa hem, keseliň öňüni almak üçin öňüni alyş barlaglaryndan wagtynda geçmegiňiz wajypdyr.

Bu ýaşda saglyk üçin bolup biljek howplar:

- Süýt mäzleriniň howply täze döremesi: 

Eger siziň maşgalaňyzda kimdir bir süýt mäziniň howply täze döreme keseli bilen kesellän bolsa, lukman bilen gürleşiň we size mammografiýa barlagyndan geçmegi maslahat bererler.

- Ýüregiň işemiýa keseliniň başlamagy
- Dowamly pankreatit, baş keseli ýa-da öt-daş keseli
- 2-nji görnüşli diabet keseli