30-39 ýaş aralygy: Saglyk üçin maslahatlar, ýagny Reproduktiw saglyk otaglaryna haýsy meseleler bilen ýuzlenmeli?

  • Aýbaşy sikliniň bozulmasy
  • Jyns ýollary bilen geçýän ýokançlaryň öňüni almak we bejermek
  • Siz üçin gabat gelýän kontrasepsiýa usulýetini saýlamak
  • Maşgalany meýilleşdirmek

Eger siz göwreli bolmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, göwrelilige taýýarlanmak üçin lukman bilen gürleşiň. Göwreliligi meýilleşdirmekden öň ýokarda sanalyp geçilen barlaglardan geçmek wajypdyr, çünki, şeýle etseňiz, göwrelilik döwründe gaýry üzülmeleriň ýüze çykmak howpuny ähmiýetli azaldar.

Önelgesizlik
Eger siz bir ýylyň dowamynda göwreli bolup bilmeseňiz, lukmana ýüz tutmak wajypdyr.