40-49 ýaş aralygy: Geçmek maslahat berilýän saglyk barlaglary

 • Süýt mäzleriniň kliniki barlagy
 • Mammografiýa
 • JÝGÝ (jynsy ýollary bilen geçýän ýokançlar) saglyk barlagy PAP-barlagy
 • Kolposkopiýa (zerur ýagdaýlarda)
 • Ganyň we peşewiň umumy barlagy
 • Gözüň içindäki basyşy ölçemek
 • Ganda glýukozanyň barlagy
 • Ganda umumy holesterini kesgitlemek
 • Ganyň lipid profilini barlamak
 • Flýuorografiýa
 • EKG
 • Kiçi çanaklygyň we garyn boşlugynyň agzalarynyň USB (reproduktiw agzalar, bagyr, öt halta, aşgazan asty mäzi we böwrekler)
 • Galkan şekilli mäziniň funksiýalarynyň barlaglary
 • Kolonoskopiýa
 • Her aýda (özbaşdak): Her aýbaşydan soňra süýt mäzlerini barlamaly - lukmanyňyzdan nähili barlamalydygny soraň.  Şular ýüze çykarylanda: agyrylar, gatama, gyzarmalar, maşgala lukmanyňyza ýüz tutmaly.

  Barlaglaryň birnäçeleriniň gowy hilli geçirilmegi üçin aýratyn taýýarlygy talap edýärler (mysal üçin aýbaşy fazasyny göz öňüne tutmagy, sowuklamanyň ýa-da ýoňlamanyň ýoklugy, barlaglary tabşyrmagyň öňünden ýagly iýmitden we spirtli içgilerden saklanmagy we ş.m.).

  Şol sebäpden özüňiziň bejeriş lukmanyňyzyň maslahatlaryny berk berjaý etmelidir.