Türkmenistanda reproduktiw saglygy ugrunda hödürlenilýän hyzmatlar

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda aýallaryň we erkekleriň reproduktiw saglygy merkezleriniň we otaglarynyň 94 sanysy hereket edýär. olara är-aýal jübütleri we şahsy adamlar şu aşakdaky hyzmatlar üçin ýüz tutup bilýärler:
• Maşgalany meýilleşdirmek we özüňiz üçin gabat gelýän kontrasepsiýa usulýetini saýlamak
• Ýatgynyň boýunjygynyň howply täze döreme keselleriniň öňüni almak
• Jyns ýollary bilen geçýän ýokançlaryň öňüni almak we bejermek
• Ýetginjekleriň reproduktiw saglygy
• Andrologiýa – erkekleriň reproduktiw saglygy
• Aýbaşy sikliniň bozulmasy
• Önelgesizlik
Howply topara degişli aýallar şeýle hem sagdyn göwreliligi meýilleşdirmek üçin kontrasepsiýanyň maslahat berilýän usulýetlerini alyp bilerler.