Gyzjagazlykdan gyzlyga – seniň özgerýän bedeniň!

 1. Kämillik ýaşyna ýetip başlanlygymy nädip bilmeli?
 2. Özgeren bedenimde döreýän tüýler näme?
 3. Men näçeräk öserkäm?
 4. Haçan men halyky göwüslik (býustgalter) geýmeli bolarkam?
 5. Derime näme bolup geçýärkä?
 6. Näme üçin men şeýle köp derleýärkäm?
 7. Içki eşigimde görünýän tegmilleri emele getirýän zatlar nämelerkä?
 8. Näme üçin men özümi ýognap barýan ýaly duýýaryn?
 9. Aybaşymyň haçan boljakdygyny men nireden bilmeli?
 10. Agzymdan gelýän ys nämedenkä?
 11. Men haçan söýgi duşuşyklaryna gidip başlamaly?
 12. Näme üçin men şol modellere meňzemeýärin?
 13. Özüňizde bolup geçýän özgerişleriň adaty ýagdaýdygyna gözüňiz ýetýärmi?