Koronawirus, ýagny COVID-19 boýunça göwrelilik, çaga dogluşy we iýmitlendirmek bilen baglanyşykly ýygy-ýygydan berilýän sowallar.

Koronawirus, ýagny COVID-19 boýunça göwrelilik, çaga dogluşy we iýmitlendirmek bilen baglanyşykly ýygy-ýygydan berilýän sowallar.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) bu sowallara takyk jogap taýýarlapdyr. Diňe BSGG tarapdan gelyän maglumatlara üns beriň, başga çeşmelerden gelýän nädorgy maglumatlardan ägä boluň!

  1. COVID-19 keseli bilen kesellän göwreli zenanlar aýratyn ýokary howp astyndamy?
  2. Göwreli zenan özüni nädip COVID-19-dan goramaly?
  3. Göwreli zenanlara COVID-19-y anyklamak üçin barlagdan geçmek hökmanmy?
  4. COVID-19 ýokanjy göwredäki çaga ýa-da eneden çaga geçip bilýärmi?
  5. Göwrelilik we dogrum döwründe nähili gözegçilik amala aşyrylmaly?
  6. COVID-19 ýokanjy tassyklanan ýa-da alamatlary şübhelenýän göwreli zenanlara dogrumy kesar kesimi usuly bolýarmy?
  7. COVID-19 ýokançly zenanlar süýt emdirip bilýärlermi?
  8. COVID-19 ýokançly zenana täze doglan çagasyny ellemäge we elinde saklamaga rugsat edilýärmi?
  9. Eger-de COVID-19 ýokançly zenan ene süýdüni bermek üçin özüni ýaramaz duýsa näme etmeli?