Öz duýgularyňdan has habarly bolmagyň 5 usuly

Ösüp kemala gelmek bilen biz nähili duýgymyzyň bardygyny we näme sebäpden özümizi şeýle duýýandygymyzy saýgaryp bilmek ukybymyzy hem barha kämilleşdirýäris. Bu ukyp  emosional habarlylyk ýa-da duýgylaryň barasynda habarly bolmak diýlip atlandyrylýar.  Emosiýalarymyzy bilmek başga adamlar bilen gatnaşygymyzda, näme isleýändigimizi bilmekde we karar almakda bize ýardam berip biler. Hatda biziň «negatiw»  hasaplaýan (gahar-gazap ýa-da gam-gussa ýaly)  duýgularymyz bize özümiziň we beýlekileriň içki dünýäleri barada düşünje almaga mümkinçilik berýär.

Emosional habarlylyk adamlaryň birnäçesine beýlekilere garanda aňsadrak bolýar. Ýöne munuň, aslynda, her bir adamyň ulanyp biläýjek ukyby bolup durýandygynyň özi bir aýratyn ähmiýete eýedir. Ynha, şu ýerde öz duýgularyňyz (emosiýalaryňyz) bilen ysnyşykly baglanyşykda  bolmagyň birnäçe usullarynyň üstünde durlup geçilýär: 

  1. Öz duýgularyňyza üns beriň we näme duýanyňyzy aýdyň.
  2. Haýsy-da bolsa bir emosiýany (duýgyny) yzarlaň
  3. Özüňiz üçin emosional (duýgular) sözlügini dörediň
  4. Güýçlilik taýdan dürli derejede bolmak bilen tapawutlanýan özara baglanyşykly emosiýalar barasynda oýlanyň
  5. Duýgular depderçesini ýörediň
  6. Baglaşma