Näme üçin ene-atalar ýetginjek çagalary bilen aragatnaşygy ýola goýmaly?

Ene-atalaryň çagalary bilen gatnaşyklarynyň näderejede ýakyndygyna garamazdan, bu gatnaşyklara sowuklygyň aralaşýan pursatlary bolýar. Çagalar ulalýar, özbaşdak bolýarlar, aragatnaşyk edýän gurşawlarynyň gerimini giňeldýärler. Ene-atalar bolsa özlerini çagalarynyň durmuşynda esasy şahs bolmagyndan aýrylyp, olaryň durmuşyndaky adaty adamlaryň biri bolup başlaýarlar.

Bu sowuklygyň düýpsüz gorpa ösüp, maşgala agzalarynyň onuň garşy tarapynda galmazlygy üçin aragatnaşygy gaýtadan ýola goýmaly. Ýöne bu gezek «jahyl-jahyl» görnüşinde ýola goýmaly.

  1. Näme üçin dialog şeýle möhüm?
  2. Çagalar bilen nämeler hakynda hökman ýagdaýda gürleşmeli?
  3. Siziň söhbetdeşiňiz eýýäm körpe däl
  4. Nusga bolmaly
  5. Hünärmenler bilen aragatnaşykda boluň
  6. Bu hili gürrüňdeşlikden soňra nämä garaşmaly?