1. Maksatsyz horlanmak

Her bir berhiziň maksady we anyk kesgitlenen çäkleri bolmalydyr. Mysal üçin, söýýän jins jalbarymyza sygmak üçin gapdal bykynlardan 1 sm aýyrmaly. Ýa-da uçuryma çenli 3 kg horlanmaly. Eger-de berhiziň maksady bar bolsa, onda çaganyň iýmitlenmek boýunça ýüz döndermeleri hakynda howsala düşmek zerur däl.

Emma horlanmagyň hatyrasyna horlanmak welin — eýýäm meseledir. Diýmek, ýetginjek öz bedenini ýigrenýär hem-de aç galmak arkaly oňa garşy göreşýär.

Galyberse-de! Adatça berhiz saklaýan ýetginjek iýmit boýunça çäklendirmelere zeýrenýär, mysal üçin, enesiniň datly kökejiklerinden iýip bilmeýändigi üçin jany ýanýar. Anoreksik bolsa edýän işine gizlinçe guwanýar. Ýüregedüşgünç berhizden zeýrenmäni bolsa, siz ondan asla eşitmersiňiz.