Näçe ir bolsa, şonça-da gowy

Ýetginjekleriň ählisiniň horlanýandygyny ata-eneler unutmaly däldir. Eger-de tomsa çenli ogluň ýa-da gyzyň birnäçe kilogram ýeňlemek islese, munuň üçin galmagal turuzmagyň zerurlygy ýok. Bu anoreksiýa-da, bulimiýa hem däldir. Muňa garamazdan, berhiz bilen öwrenişmek hem bolmaz. Ýetginjekler nädip dogry horlanmalydygy hakynda biz ýazypdyk.

Ata-enä meseläni ýüze çykarmaga ýardam edip biljek ýetginjegiň özüni alyp barşynyň birnäçe markerleri bar. Eger-de siz öz çagaňyzda üç ýa-da ondan hem köp alamaty ýüze çykaran bolsaňyz, onda hünärmene ýüz tutmagyň wagty geldi.