Ýene-de özara ynamdar gatnaşyklar

Eger-de siz ilkibaşdan ýetginjek-çaga bilen «uly ýaşly-uly ýaşly» görnüşinde ynamdar gatnaşyklaryny ýola goýsaňyz, onda köp sanly meselelerden gutulyp bilersiňiz. Ol nahar iýmesini azaltdymy? Işdäsi ýokmy? Tersine sport gurnaklarynda türgenleşikleri iki esse diýen ýaly artdymy? Eger-de siz çagaňyz bilen ýakyn aragatnaşykda bolsaňyz, onda şular ýaly howply alamatlary gözden salmarsyňyz we çagaňyzyň özüne bolan ynamyny we saglygyny wagtynda gorap bilersiňiz.