Meniň ýüzümde tüý ösüp başlady. Haçan syrynyp başlasam bolarka?

Siziň ýüzüňiz şu wagt her hili özgerişlere sezewar bolýandyr. Elbetde, androgenler hem täzeden dyngysyz işleýändirler.  Şeýle etmek bilen bolsa olar siziň ýüzüňizdäki tüýlere öz gormonal täsirini ýetirýändirler. Oglanlarda ilkinji nobatda tüýüň peýda bolýan ýerleri goltugasty oýtumlar we ýüzüniň ýokarky dodagyň üsti bolup durýar. Nädip syrynmalydygyňyzy size düşündirer ýaly kakaňyz bilen ýa-da ynam bildirýän başga bir erkek kişi bilen gürrüňdeş boluň, we bärde birnäçe maslahatlary okap bilersiň.