Özüňizi koronawirusdan goraň

COVID‑19-yň degişli bolan koronawirus maşgalasy adamda adaty sowuklamadan başlap, ýagdaýyň has agyrlaşmasyna çenli eltip bilýän respirator ýokançlaryny döredip bilýär.

Biz COVID‑19 barada ýygy-ýygydan berilýän sowallara jogap bermäge synanyşdyk we bu ýokanç kesel bilen kesellemek howpuny  azaltmaga ýardam edip biljek käbir maslahatlary getirdik.

  1. Ýokanç kesel nädip ýaýraýar?
  2. Nähili alamatlary bar?
  3. Nädip goranmaly?
  4. Möhüm! Eger-de siz ysgynsyzlyk duýsaňyz...
  5. Howsala düşmek gerekmi?
  6. Maňa antibiotik içmek gerekmi?
  7. Agyz-burun örtügi halas edermi?
  8. Agyz-burun örtüginden nädip dogry peýdalanmaly:
  9. Elleriňizi nädip ýuwmaly?
  10. GEÇIŞ